Política de privacitat

L’ARMARI DE LA MEMÒRIA (marca de l’ESPAI DE LA MEMÒRIA LGTBI, servei de la Generalitat VALENCIANA, d’ara en avant “L’ARMARI DE LA MEMÒRIA”), com a responsable del tractament, a través de la seua plataforma larmari.gva.es, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seues dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’ARMARI DE LA MEMÒRIA només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix s’han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament

Identitat: L’ARMARI DE LA MEMÒRIA (marca de l’ESPAI DE LA MEMÒRIA LGTBI, serveide la GENERALITAT VALENCIANA)

CIF: S4611001A

Adreça postal: c/ de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre-Torre 3, 46018 de València

Correu electrònic: larmari@gva.es

Finalitat del tractament de les teues dades, legitimació del tractament i conservació:

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions de L’ARMARI DE LA MEMÒRIA es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679:

 • Article 6.1.a. Atendre les teues sol·licituds d’informació, a través dels nostres formularis així com del nostre e-mail de contacte, i també enviar-te la nostra newsletter, legitimats pel consentiment que ens prestes en posar-te en contacte amb el nostre servei.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.

Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 • Article 6. Tractament basat en el consentiment de l’afectat. Enviament i gestió dels formularis sobre alta a newsletter, comentaris, preguntes, suggeriments i/o queixes, etc.
 • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interés públic o en exercici de poders públics. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • El tractament de dades personals únicament podrà considerar-se fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’Article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho haja previst una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
 • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fonamentat en el compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els terminis previstos en l’Article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derive d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

Una vegada complida la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les teues dades, aquestes es destruiran i solament seran conservades les necessàries per a dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions informatives, es mantindran les mateixes fins als terminis que determine la legislació o fins al moment en què la persona interessada s’opose al tractament.

Destinataris de les teues dades

Les teues dades podran ser cedits a entitats terceres col·laboradores de L’ARMARI DE LA MEMÒRIA. Per a tota la resta, no es contempla cap altre tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan existisca una obligació legal.

Transferències internacionals

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en què es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i/o sobre la base de l’aportació de garanties adequades com ara Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2.d RGPD):

 • Quan s’envien les dades que ens has facilitat per a subscriure’t al nostre butlletí de notícies (newsletter), per mitjà de l’empresa Mailchimp, que realitza la seua activitat de tractament de dades personals en països tercers fora de la Unió Europea. La versió completa de la seua Política de Privacitat es pot consultar en les seues corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: Mailchimp (https://mailchimp.com/gdpr/)
 • L’ARMARI DE LA MEMÒRIA, com a Responsable del tractament, contracta la seua infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Google, a l’empara de Clàusules Contractuals Tipus. Informació disponible en https://business.safety.google/compliance/?hl=es.
 • Els casos en què puga haver-hi transferències internacionals de dades seran a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics i GDPR Cookie Consent Plugin). Pots informar-te de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seues corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

 

Decisions automatitzades, incloses l’elaboració de perfils

L’ARMARI DE LA MEMÒRIA no duu a terme la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de la persona interessada

Com a persona usuària de L’ARMARI DE LA MEMÒRIA tens dret:

 • A l’accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que cregues que no són necessaris per al fi que van ser recollits.
 • A sol·licitar la limitació del tractament, i en aquest cas només es conservaran les dades estrictament necessàries per a portar al seu exercici les reclamacions.
 • A retirar el teu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets has de posar-te en contacte amb L’ARMARI DE LA MEMÒRIA en la nostra adreça de correu electrònic larmari@gva.es

Si consideres que els teus drets de protecció de dades han sigut vulnerats tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.

Menú